ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1 TARAFLAR
İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”);
www.o3coffee.com ve mobil cihaz uygulamalarının sahibi olan ve Küçükbakkalköy Mah. Albay SK. No:24 Ataşehir/ İstanbul adresinde bulunan Yek Proje Turizm Yatırım A.Ş. ( “YEK” ) ile; aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan websitesi kullanıcısı veya mobil cihazlara kurulan uygulamalardan üye olan kullanıcı ( “Üye” ) arasında, Üye’nin YEK’nin sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir. YEK ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.
2 Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, www.o3coffee.com sitesinde bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayarak, burada
 alep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, Üyelik başvurusunun YEK tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üye olmak isteyen
kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması şartı aranacaktır. Onaylama işleminin tamamlanması ve Üye’ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Üye, Üyelik statüsünü Hesabım Sayfası’ndan ulaşabileceği “Üyelik İptali” butonuna basarak her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir
3.2. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin YEK’den talepte bulunması halinde, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için YEK’ye ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapacaktır.
3.3. Üye, www.o3coffee.com sitesinden herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak YEK’nin herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.
3.4. Üye, www.o3coffee.com sitesinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, sitede belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye’nin site dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
3.5. YEK, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.
3.6. www.o3coffee.com sitesine üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üye’lerden alınan kişisel veriler, Üye ve/veya Satıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, sitenin kötüye kullanımı, Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve/veya Satıcılar’a iletebilecektir.
3.7. Üye’nin Hesabım Sayfası’na erişmek ve internet sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.8. Üye, internet sitesini aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.
İnternet sitesinin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;
İnternet sitesinin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi’ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye’nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya
da katılımcı olunması;
Yorum ve puanlama sistemlerinin; internet sitesindeki yorumları internet sitesi dışında yayınlamak gibi internet sitesi dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri
manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;
Virüs veya İnternet sitesinin veri tabanına, internet sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması; İnternet sitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, YEK’nin önceden yazılı iznini alınmaksızın İnternet sitesinin üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde internet sitesinde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.
3.9. Üye, internet sitesinde yaptığı işlemleri YEK’ye maddi ve internet sitesine teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, internet sitesine zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.
3.10. İnternet sitesinin veya üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; YEK’nın ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.
4 GİZLİLİK
4.1. YEK, Üye’nin internet sitesinde sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek için internet sitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. YEK, bu kapsamda Üye’nin sağladığı kişisel verileri internet sitesinde yer alan Gizlilik Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde
işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir
parçasıdır.
4.2. Üye, Hizmetler’den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik Politikası’nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki
haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamızı inceleyebilir ve info@03coffee.com adresine elektronik posta göndererek haklarınızı kullanabilirsiniz.
4.3. Üye tarafından internet sitesinde beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, İnternet
sitesinin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla YEK ya da iş ortakları tarafından Gizlilik Politikası’na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3 Kişiler ile paylaşılabilir.
4.4. Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin YEK tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. YEK söz konusu kişisel verilerin
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.
5 FİKRİ MÜLKİYET HAKLAR
“Out Of Office” markası ve logosu ve İnternet sitesinin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak YEK tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile kendi mülkiyetindedir. Üye, YEK’nin veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, mobil uygulamasının veya İnternet sitesinin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda YEK’nin yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Üye’nin, üçüncü kişilerin veya YEK’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, YEK’nin ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.
6 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLER
YEK, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve internet sitesinde yer alan Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve
şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla internet sitesinde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, internet sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
7 MÜCBİR SEBER
Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya YEK’nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) YEK’in işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, YEK ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.
8 MUHTELİF HÜKÜMLER
8.1. Delil sözleşmesi;Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda SA’nın resmi defter ve ticari kayıtları ile YEK’nin veri tabanında, sunucularında tutulan
e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanunu’nun 193 maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
8.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü; İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.
8.3. Bildirim; YEK, Üye ile Üye’nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek
suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.
8.4. Üyelik Sözleşmesi’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği; İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu
Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi
bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.
8.5. Üyelik Sözleşmesi’nin Devri; Üye, YEK’nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen
temlik edemeyecektir.
8.6. Tadil ve Feragat; Taraflar’dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat
ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.
8 (sekiz) maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

Satıcının Bilgileri:
SATICI : Yek Proje Turizm Yatırım A.Ş. (Out Of Office)
Adresi : Küçükbakkalköy Mah. Albay Sk. No:24 Ataşehir / İSTANBUL
Satış ve Atatürk Mah. Meriç Cad. Botanik Çarşı Kat:3 No:32 Ataşehir/
Tadım Ofisi : İSTANBUL
Telefon : 0216 – 455 04 64
E-Posta : info@o3coffee.com
Mersis No : 0947047975200026
Sosyal Medya : https://www.instagram.com/coffeeo3
Sözleşmenin Konusu:
İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.o3coffee.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Malın Fiyatı ve Gönderim Ücreti Sipariş edilen ürün/ürünlerin fiyatı aşağıdadır:
ÜRÜN        ADET       BİRİM FİYAT     TUTAR (KDV HARİÇ)            KDV ORANI (KDV DAHİL)
………..        ………        ………………….      …………                                        …………………
Teslimat masrafları alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dâhilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı satıcıya aittir.
Teslimat Süresi
Ürünler, alıcının belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak sipariş tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde teslim edilir. Satıcının bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde alıcının sözleşmeyi feshedebilir.
Taahhüt Geçerlilik Süresi
3 maddede belirtilen fiyatlar ürünlerin satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
Cayma Hakkının Kullanılması Hakkında Bilgiler
Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcının müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve kullanılmamış olması şarttır. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Alıcının kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürünün değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa alıcı kusuru oranında satıcının zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde ürünün usulüne uygun kullanılmasın sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan alıcı sorumlu değildir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3 kişiye veya alıcıya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli alıcıya iade edilir ve 20
(yirmi) günlük süre içinde ürün iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen
ürünün teslimat bedeli satıcı tarafından karşılanır. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün, teslimatı gerçekleştiren kargo şirketi vasıtasıyla iade edilmelidir. Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, telefon numarası veya elektronik posta bilgileri işbu formun ilk maddesinde yer almaktadır.
Cayma Hakkı Kullanılamayan Durumlar
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen, tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan, alıcının özel istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve tek kullanımlık ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz. Ambalajı açılmış kahveler veya diğer tüketim ürünleri iade edilemez. Cayma hakkının kullanılabilmesi için ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.
Ödeme ve Depozito
Satın alma işlemi için herhangi bir depozito talep edilmemektedir. Ödemenin tamamı sipariş esnasında yapılmalıdır. Eksik ödeme durumunda, satıcının ödemeyi iade ederek ürünü göndermeme hakkı mevcuttur.
Uyuşmazlık Halinde Başvuru Mercii
Satın alma işleminden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; bulunmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – Sözleşmenin Tarafları:
SATICI : Yek Proje Turizm Yatırım A.Ş. (Out Of Office)
Adresi : Küçükbakkalköy Mah. Albay Sk. No:24 Ataşehir / İSTANBUL
Satış ve Tadım: Atatürk Mah. Meriç Cad. Botanik Çarşı Kat 3 No:32 Ataşehir /Ofisi
İSTANBUL
Tel. : 0216 – 455 04 64
E-Posta : info@o3coffee.com
ALICI : …………..
Adresi : ………….
Tel. : ………………
Madde 2: Konu:
İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.o3coffee.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine
sözleşmede satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas
ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış
fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda
teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.o3coffee.com sitesinde yer alan kullanım koşulları, ön bilgilendirme formu ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
ÜRÜN       ADET      BİRİM      FİYAT (KDV HARİÇ)      KDV ORANI TUTAR(KDV DAHİL)
………         ……..        ………..      …………………………….         ………………………
Madde 3 – Sözleşme Tarihi:
Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme alıcı tarafından kabul edilmiş olup ve bir nüshası alıcının mail adresine mail gönderilecektir.
Madde 4 – Ürünün Teslimi, Sözleşmenin İfa Yeri ve Teslim Şekli:
Ürün, alıcının bilgisini vermiş olduğu ……………… adresinde …………………’a teslim edilecektir.
Madde 5 – Teslimat Masrafları ve İfası:
Teslimat masrafları alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya
dâhilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, ürünün siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını
saklı tutar. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
Madde 6 – Alıcının Beyan ve Taahhütleri:
Alıcı, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün
kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız
veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (Üç) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri alıcıya aittir.
Madde 7 – Satıcının Beyan ve Taahhütleri:
Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde ürün bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Ürünü 20 (yirmi) gün içinde iade alır. Haklı gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta ürün tedarik edebilir. Satıcı ürünün ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan
ürünlerden arızalı veya bozuk olan ürünler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri satıcı tarafından
karşılanacaktır.
Madde 8 – Sözleşmeye Konu Mal / Hizmetin Özellikleri:
İşbu sözleşmenin 2 maddesinde de belirtilen ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.o3coffee.com adlı web sitesindeki ürün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.
Madde 9 – Ürünün Peşin Fiyatı:
Ürünün peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.
Madde 10 – Taksitle Ödeme:
Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.
Madde 11 – Cayma Hakkı:
Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının
kullanılması için aynı süre içinde satıcının müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmenin 12 maddesi hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.o3coffee.com web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3 kişiye veya alıcıya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 10
(on) gün içerisinde ürünün satıcıya gönderilmesi zorunludur. Satıcı ise cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde ürün bedelini alıcıya iade eder. Fatura aslı gönderilmezse alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün teslimat bedeli satıcı tarafından karşılanır.
Madde 12 – Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler:
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen, tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan, alıcının özel istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve tek kullanımlık ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanılabilmesi için ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.
Madde 13 – Temerrüt Hali ve Hukuki Sonuçları:
Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz
ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her
koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
Madde 14 – Yetkili Mahkeme:
İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici
Mahkemeleri; bulunmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.
Madde 15 – Yürürlük:
İşbu sözleşme, alıcının www.o3coffee.com adlı web sitesinde onay vermesi ile yürürlüğe girer, sözleşmeye konu ürünün/ürünlerin teslim edilmesiyle kendiliğinden
sona erer.